Examenreglement CSG

Downloads

CSG-Examenreglement-2022-2023 Download

VESTIGING BIJLAGE EXAMEN REGLEMENT CSG KLUIVERBOOM


Artikel 1 Absentie tijdens het schoolexamen

Naast het bepaalde in artikel 11 van het CSG examenreglement gelden bij absentie tijdens het schoolexamen de volgende regels:

1.1 Wanneer de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet aan het schoolexamen kan deelnemen, moet dit door de wettelijke vertegenwoordiger op de dag van aanwezigheid tussen 08.00 en uiterlijk 10.00 uur gemeld worden, maar in elk geval een half uur voor aanvang van het schoolexamen.

De ouder/ verzorger belt 050-5710195 en geeft de absentie, met reden, door
aan de meldkamermedewerker en stuurt tevens een mail naar absentie@csgkluiverboom.nl
Zodra de leerling weer beter is, levert zij / hij een briefje van de wettelijke vertegenwoordiger in bij de meldkamer.

1.2 Indien een kandidaat om een geldige reden afwezig was, wordt hij in de gelegenheid gesteld het gemiste onderdeel van het schoolexamen in te halen. Op de eerste twee opeenvolgende donderdagmiddagen na de eerste vakantie na een TOPweek biedt de directeur hiervoor de gelegenheid.

2 Herkansingregeling schoolexamen

In aanvulling op artikel 12.3 van het CSG examenreglement:

2.1 Per schooljaar wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld om per schoolvak twee PTA-onderdelen te herkansen.

2.2 De herkansingen vinden op de eerste donderdagmiddag na de eerste vakantie na een TOPweek plaats.

2.3 Indien een kandidaat aan het einde van het schooljaar in klas 3 voor doorstroming naar het volgende leerjaar een PTA-onderdeel wil herkansen, dan biedt de directeur hiervoor de gelegenheid ná de laatste TOPweek met inachtneming van art. 2.1 van de vestigingsbijlage.

2.4 Indien een kandidaat aan het einde van het geldende PTA-cohort in klas 4 voor verbetering van de resultaten van het schoolexamen een PTA-onderdeel wil herkansen, dan biedt de directeur hiervoor de gelegenheid ná TOPweek 4 met inachtneming van art. 2.1 van de vestigingsbijlage en art. 9.8 en art.12.5 van het CSG examenreglement

3 Geldigheidsduur schoolexamens

3.1 In aanvulling op art. 14.2 van het CSG examenreglement biedt CSG Kluiverboom geen vestiging specifieke uitzondering op de geldigheidsduur van gemaakt examenwerk.


4 Absentie tijdens het Centraal Examen
.

4.1 Indien er sprake is van verhindering van aanwezigheid bij het Centraal Examen geldt naast art. 20.1 van het CSG Examenreglement dat de kandidaat, en indien minderjarig de wettige vertegenwoordiger van de kandidaat, hierover vóór aanvang van het Centraal Examen telefonisch contact opneemt met de vestigingsdirecteur.


5 Inwerkingtreding reglement

5.1 Bij inwerkingtreding van deze vestiging bijlage van het CSG examenreglement vervallen voorgaande vestiging bijlagen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.