Leerwegen

Vmbo-bb

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is bestemd voor leerlingen die meer op de praktijk zijn ingesteld. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht programma, te weten: Zorg en Welzijn, PIE (produceren, installeren en energie) of Mobiliteit en Transport. De theoretische belasting is in deze leerweg minder zwaar dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook het examenprogramma is voor deze leerweg minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen binnen het vmbo. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geeft deze leerweg toegang tot niveau 2 opleidingen.

Vmbo-kb

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn. De leerling doet examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht programma, te weten: Zorg en Welzijn, PIE (produceren, installeren en energie) of Mobiliteit en Transport(Dienstverlening & Producten). De theoretische belasting is in deze leerweg zwaarder dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is het examenprogramma voor deze leerweg uitgebreider. In het mbo geeft deze leerweg toegang tot niveau 3 opleidingen en in sommige opleidingen tot niveau 4.

Vmbo-tl

De theoretische leerweg lijkt het meest qua niveau op de oude mavo. Het heeft als enige leerweg een aansluiting met het havo en is het hoogste niveau binnen het vmbo. Deze leerweg is dan ook bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben om te studeren.

Deze leerweg is niet gericht op 1 bepaalde beroepskeuze en laat veel ruimte over voor de algemene kennis. De keuze voor een sector vindt ook pas later plaats. Examen wordt in zes algemene vakken gedaan. Na het examen kan er op het mbo niveau 3 of 4 ingestroomd worden.

 

Op alle leerwegen zitten leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld leerachterstanden (OPP leerrendementen).

Onderbouw

In de onderbouw worden leerlingen afhankelijk van de leerachterstanden en ondersteuningsbehoefte ingedeeld in een groep. Bij het derde rapport in de tweede klas wordt een advies gegeven voor een leerweg in de bovenbouw. Wij nemen jaarlijks de Cito-vo toets af om zicht te hebben op de kwaliteit van ons onderwijs. Door de uitslag van de toets krijgen wij goed zicht op het niveau van onze leerlingen. Hierdoor is het voor ons mogelijk te beoordelen

• of onze leerlingen op het juiste niveau onderwijs volgen en

• of het aanbod van onze lessen aansluit op dit niveau.

Bovenbouw

In de bovenbouw volgen de leerlingen, naast de kernvakken (Nederlands en Engels) en keuzevakken (wiskunde en biologie), een beroepsgericht programma. Bij het profiel Zorg en Welzijn kan ook geschiedenis al keuzevak worden gevolgd. In leerjaar 3 worden de volgende profielen aangeboden:

• Zorg en Welzijn

• PIE (produceren, installeren en energie)

• Mobiliteit en Transport

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.