Ondersteuningsteam

Intern

Wanneer de problematiek van een leerling mentor-overstijgend is, dan zal de mentor deze leerling inbrengen in het intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de leerlingcoördinator en de orthopedagoog.

Orthopedagoog

De orthopedagoog komt in beeld wanneer er (vermoedelijk) sprake is van cognitieve en/of gedragsproblematiek bij leerlingen. De mentor kan de leerling dan aanmelden via het interne ondersteuningsteam.

Vertrouwenspersoon

Met problemen op het gebied van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Externe begeleiding

Is er externe specialistische hulp nodig voor leerproblemen en gedrags- of sociaal-emotionele problemen, dan kan de deskundige hulp van het CSG Expertisecentrum ingeschakeld worden.

Externe partijen

Het intern ondersteuningsteam heeft indien nodig contact met de volgende externe partijen:

• VO-onderwijsmedewerker vanuit het WIJ team (voorheen schoolmaatschappelijk werker)

• leerplichtambtenaar

• jeugdagent

• schoolarts

Contactpersonen WIJ teams

Sinds april 2016 zijn er op de VO-scholen medewerkers vanuit bovenschoolse WIJ teams werkzaam. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en zullen periodiek op de scholen aanwezig zijn. De drie kerntaken voor het bovenschoolse WIJ team zijn, daar waar nodig:

1. het voeren van (preventieve) gesprekken met leerlingen;

2. verbinding leggen met de sociale- of WIJ teams van de gemeente waar de leerling woonachtig is;

3. uitvoeren van interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen.

Jeugdagent

Onderwijs en politie zijn als netwerkpartners aan elkaar verbonden. Een school heeft altijd een contactpersoon bij de politie. Vaak is dit in de persoon van een jeugdagent of een wijkagent. Soms is de politie fysiek aanwezig in de school. Dit contact gaat bijvoorbeeld over zwerfafval op en rondom de school, gestalde fietsen langs het fietspad of hangende leerlingen in de wijk. Maar ook wel om ‘te buurten’; de leerlingen leren de jeugdagent kennen en kunnen vragen aan de politie stellen. Soms zijn er zorgen om een leerling en wordt dit besproken binnen het ondersteuningsteam.

Schoolarts

De schoolarts is in dienst van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD van de gemeente Groningen. De mentor kan leerlingen aanmelden via het interne ondersteuningsteam. Dit gebeurt onder andere wanneer er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim. Leerlingen en ouders kunnen via de mentor een afspraak maken voor het spreekuur van de schoolarts.

Ondersteuningsprofiel

Meer informatie over de begeleiding van leerlingen staat in ons ondersteuningsprofiel.

Downloads

Ondersteuningsprofiel 2023-2024 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.