Absentie

Afwezigheid melden

Wanneer een leerling wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet dit door een ouder vooraf of op de dag van afwezigheid gemeld worden. Dit kan via telefoonummer 050 5710195 of via absentie@csgkluiverboom.nl

Afmelden tijdens lessen

Een leerling die tijdens de lessen de school wil verlaten, meldt zich persoonlijk af bij de meldkamermedewerker (bij afwezigheid: bij de schoolleiding). Dit kan op twee manieren: de leerling levert een briefje in van een ouder of de meldkamermedewerker belt op dat moment met een ouder.

Terugkeer na absentie

De leerling levert direct na terugkeer op school een absentiebriefje in bij de meldkamer met daarin: naam, klas, data en uren van afwezigheid, reden van absentie en de handtekening van een van de ouders. Dit briefje is te krijgen bij de meldkamer of te downloaden onderaan deze pagina.

Verlof aanvragen

Ouders kunnen verlof aanvragen door een mail te sturen naar de teamleider van CSG Kluiverboom.

Afspraken met tandartsen en artsen e.d.

Wij vragen ouders om afspraken met tandartsen en artsen buiten de lestijden te maken. Lukt dit niet? Dan graag van te voren aan ons doorgeven.

Herhaaldelijk spijbelen

Als een leerling herhaaldelijk spijbelt, nemen wij contact op met de ouders en kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, worden door de docent als te laat aangemerkt in SOMtoday. De leerling moet deze tijd (met een minimum van tien minuten) nog dezelfde dag na het laatste lesuur komen inhalen.  Na drie noteringen volgt een waarschuwingskaart. Bij elke volgende te laat melding moet de leerling zich de volgende schooldag een half uur voor aanvang van zijn/haar eerste lesuur melden bij de meldkamermedewerker. School kan een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar inplannen als de leerling vaker dan zes keer te laat in de les verschijnt. Vanaf 12 te laat meldingen is school verplicht om een melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Indien er ook sprake is van ongeoorloofde afwezigheid kan school de leerplichtambtenaar eerder inschakelen.

Preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar

Een leerling kan bij herhaald verzuim (te laat komen en/of spijbelen) opgeroepen worden voor het preventieve spreekuur van de leerplichtambtenaar. Mocht het gesprek met de leerplichtambtenaar geen effect hebben gehad en het verzuim gaat door, dan wordt de leerling gemeld bij het verzuimloket van DUO, onder vermelding van het spreekuur. Tevens wordt er een melding gedaan in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Verlof buiten schoolvakanties

De school kan helaas geen rekening houden met uitjes van ouders en kinderen. Er wordt geen vrijstelling verleend voor het maken en leren van huiswerk of voor een proefwerk.

Absentieregeling lichamelijke opvoeding

Blijvende handicap = verzoek tot vrijstelling. Als leerlingen wegens blijvende lichaamsgebreken nooit aan de gymnastieklessen kunnen deelnemen, dienen ouders een schriftelijk verzoek tot vrijstelling van deze lessen in bij de teamleider. Deze leerlingen melden zich aan het begin van het schooljaar bij de betrokken docent en krijgen een vervangende opdracht.
Tijdelijke handicap = altijd melden bij docent lichamelijke opvoeding. Tijdelijke absenten en leerlingen met ‘kleine blessures’ melden zich altijd bij de docent lichamelijke opvoeding met een briefje van de ouders. Deze leerlingen hebben hun gymkleding bij zich, zodat in overleg met de docent besproken kan worden hoe de les gevolgd kan worden.

 

Downloads

Printversie absentiebriefje Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.