Meepraten

Betrokkenheid ouders en leerlingen

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Er zijn een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het soort onderwerp). Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd advies geven. De medezeggenschapsraad bestaat in principe uit 16 leden:

• 4 leerlingen

• 4 ouders

• 8 personeelsleden – waarvan ten minste 1 onderwijsondersteunende medewerker

Deelraad

Elke vestiging heeft een eigen deelraad. De deelraad bestaat in principe uit

• 2 ouders

• 2 leerlingen

• 4 personeelsleden

De deelraad van de CSG Kluiverboom laat zich adviseren door de leerlingenraad.

Informatie over de medezeggenschapsraad kan ingewonnen worden bij de secretaris via mr@csg.nl. De deelraad is bereikbaar via de voorzitter mevrouw M. Kleiterp, m.kleiterp@csg.nl, de secretaris de heer F. Glastra van Loon, f.j.glastra.van.loon@csg.nl of via info@csgkluiverboom.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG op onze website.

Ouderpanel

Het doel van het ouderpanel is om ouders directer te betrekken bij de school. Ouders die in het ouderpanel zitten, worden ongeveer 3x per jaar benaderd om inbreng en/of hun mening te geven over een aantal zaken. Op deze manier krijgen ouders de kans om mee te praten en te denken over hoe het onderwijs en de gang van zaken binnen onze school kan worden verbeterd. Ook krijgen wij op deze manier een goed beeld wat ouders van onze school vinden. U kunt u hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@csgkluiverboom.nl.

Leerlingenraad

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog kan verbeteren. Maar hoe kunnen leerlingen hun ideeën bekend maken? En hoe kunnen zij de kans vergroten dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad denkt mee met de docenten en de directie en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen uit de klas. Met een groep staan leerlingen sterker dan alleen. De leerlingenraad denkt ook mee over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, schoolfeesten en de inrichting van de school en het schoolplein.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3. Uit elke klas worden één of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door twee docenten van de school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.