Meepraten

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Er zijn een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap (CSG) als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd advies geven. De medezeggenschapsraad bestaat in principe uit 16 leden:

  •        4 leerlingen
  •        4 ouders
  •        8 personeelsleden (waarvan ten minste één onderwijsondersteunende medewerker)

De heer R. van der Veen is de vertegenwoordiger vanuit CSG Kluiverboom. U kunt hem bereiken via vni@csg.nl. Meer informatie over de medezeggenschapsraad kan ingewonnen worden bij de secretaris van de MR, via mr@csg.nl.

Deelraad

Elke vestiging heeft een eigen deelraad. Waar de medezeggenschapsraad zich bezig houdt met de hele scholengemeenschap, gaat de deelraad over zaken die op de vestiging spelen. Ook de deelraad heeft instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast kan de deelraad gevraagd en ongevraagd advies geven. De deelraad bestaat uit zes leden:

  •        2 ouders
  •        4 personeelsleden

De deelraad van de CSG Kluiverboom laat zich adviseren door de leerlingenraad. Leerlingen zijn bij de vergadering niet aanwezig, maar bepaalde zaken worden wel met de leerlingen besproken. Een aantal keren per jaar zal de leerlingenraad bij elkaar komen, onder begeleiding van twee medewerkers.

Informatie over de deelraad kan via de secretaris worden ingewonnen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer R. van der Veen, vni@csg.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op onze website.

 

Ouderpanel

Het doel van het ouderpanel is om ouders directer te betrekken bij de school. Ouders die in het ouderpanel zitten, worden ongeveer drie keer per jaar benaderd om inbreng en/of hun mening te geven over een aantal zaken. Op die manier krijgen ouders de kans om mee te praten en te denken over hoe het onderwijs en de gang van zaken binnen onze school kan worden verbeterd. Ook krijgen wij op die manier een goed beeld wat ouders van onze school vinden. U kunt u hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@csgkluiverboom.nl.

 

Leerlingenraad

Een leerlingenraad denkt mee met de docenten en de directie en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen uit de klas. Met een groep staan leerlingen sterker dan alleen. De leerlingenraad denkt ook mee over de organisatie van allerlei activiteiten, zoals kerstviering, schoolfeesten en de inrichting van de school en het schoolplein.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de leerjaren 1 tot en met 3. Uit elke klas wordt één leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door twee medewerkers van de school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.