Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Arrangement

Elke CSG-vestiging heeft haar ondersteuningsaanbod vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school contact met u opnemen. Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind.

Ondersteuning bij leren

Binnen de CSG Kluiverboom volgen leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften onderwijs. Leerlingen kunnen ondersteuning krijgen wanneer er sprake is van een gering leerrendement (voormalig LWOO). De basisschool vraagt dit aan en de school voor voortgezet onderwijs bekijkt of de leerling aan de criteria voldoet. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt krijgt deze een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De extra ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een kleinere klas, meer mentoruren en inzet vanuit het CSG Expertisecentrum. Ook wanneer een leerling belemmerd wordt door sociaal-emotionele problemen kan hij/zij in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De leerling kan kortdurend (ca. 10 weken) begeleid worden door een onderwijsassistent. Er wordt dan ook een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

CSG Expertisecentrum

Sinds 1 januari 2015 heeft de CSG een eigen expertisecentrum. In het CSG Expertisecentrum is alle deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gebundeld. De specialisten van het CSG Expertisecentrum leveren hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning aan leerlingen op de CSG-vestigingen. In het CSG Expertisecentrum zitten orthopedagogen, logopedisten, dyslexiespecialisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten.

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De CSG maakt onderdeel uit van twee samenwerkingsverbanden. De vestigingen in de stad Groningen vallen onder ‘stad Groningen’ (swv 20.01) en de vestigingen Hoogezand en Winsum vallen onder ‘Groningen Ommeland’ (swv 20.02). 16 Schoolgids 2016-2017

Wet Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn dat:

• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;

• scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);

• scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samenwerken aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;

• er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Ondersteuning & inzet ECT

De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website van het samenwerkingsverband, onder de button ‘Commissie van Advies’. U kunt uiteraard ook op school terecht voor meer informatie. Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind.

Privacy van leerlingen

Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. We zijn zo terughoudend mogelijk met het delen van gegevens. Zo zullen we te allen tijde checken welke gegevens noodzakelijk zijn gegeven het gestelde doel en of er ook andere manieren zijn om het doel te bereiken. Dat betekent dat we in principe altijd toestemming vragen voor het delen van gegevens met andere instanties. Als school zijn we verplicht een aantal zaken te melden, we zullen ouders in die gevallen inlichten.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.