Passend onderwijs

De basis van passend onderwijs ligt in de wettelijke zorgplicht die scholen/schoolbesturen hebben. Elke leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Na aanmelding door de ouder onderzoekt de school of ze aan de leerling goed onderwijs kan geven. Als de school dat niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen.

In een regio vormen de schoolbesturen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) én de scholen voor voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) elk een samenwerkingsverband passend onderwijs. Samen staan ze voor het onderwijs aan elke leerling in de regio. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte ondersteuning in het reguliere onderwijs als zware ondersteuning in het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband maken de schoolbesturen/scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. De samenwerking heeft tot doel om te komen tot een beter aanbod dan elk schoolbestuur apart kan realiseren. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren.

Ondersteuning aan leerlingen & inzet ECT

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er minimaal op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen binnen het samenwerkingsverband vastgesteld welke extra ondersteuning zij afzonderlijk kunnen bieden aan leerlingen. Deze ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. Dit profiel is op te vragen bij de huidige school of de school van keuze (deze profielen zijn ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband: https://www.swv-vo2001.nl/ besturen-scholen/). Indien een kind extra ondersteuning ontvangt bovenop de basisondersteuning, dan is in veel gevallen een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) nodig. In dit plan staat welke specifieke ondersteuning er aan een kind geboden wordt. De school bespreekt dit opp met de ouders en deze wordt gezamenlijk geëvalueerd op gezette tijden.

De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken. De school is dan ook verantwoordelijk voor de extra ondersteuning en niet het samenwerkingsverband. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs1 moet de school, samen met ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website: www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’. Uiteraard kunnen ouders ook bij de school terecht voor meer informatie.

Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband inschakelen als externe deskundige of als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een blijvend verschil van mening met de school over de ondersteuning aan een kind. Daarbij opgemerkt dat eerst het gesprek met de school heeft plaatsgevonden. Het Expertise- & Consultatieteam kan bereikt worden via: ect@swv-vo2001.nl.

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Binnen de VO-scholen zijn teams actief die acteren in de aansluiting van onderwijs en jeughulp, de zogenaamde AOJ-teams. In deze teams werken medewerkers van verschillende organisaties met elkaar samen: de school zelf, leerplicht, VO WIJ, het samenwerkingsverband en de jeugdarts van de GGD. Doel van deze teams is een sluitende aanpak in de aansluiting onderwijs-jeugdhulp te realiseren in het belang van de leerling.

Privacy van leerlingen

Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. Ouders kunnen erop vertrouwen dat de school zo terughoudend mogelijk is met het delen van gegevens. Zo wordt te allen tijde gecheckt welke gegevens noodzakelijk zijn, gegeven het gestelde doel en of er ook andere manieren zijn om het doel te bereiken. Voor een aantal zaken bestaat een wettelijke grondslag t.a.v. het doorgeven van gegevens. Bijvoorbeeld:

  • van de basisschool naar voortgezet onderwijs als het gaat om het overstap dossier van de leerling (o.a. toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem);
  • van school naar samenwerkingsverband als het gaat om vormen van extra ondersteuning voor de leerling (op de eigen school, op een tussenvoorziening of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs);
  • tussen school en leerplicht als het gaat om verzuim. Zo zijn we als school wettelijk verplicht om uw kind te melden bij het verzuimloket van DUO als het binnen 4 weken 16 of meer uren verzuimt of langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt.

Voor deze vormen van overdracht is formeel geen toestemming nodig, maar zullen ouders zoveel als mogelijk bij deze gesprekken betrokken worden of in elk geval geïnformeerd worden. Voor andere vormen van gegevensoverdracht zal de school in principe altijd toestemming vragen en – voor zover mogelijk – de informatie delen in aanwezigheid van de ouder. Indien dat niet mogelijk is, gaat het om het uitwisselen van die gegevens die minimaal nodig zijn voor het beoogde doel (data-minimalisatie, doelbinding en proportionaliteit).

Nadere informatie voor ouders

Voor ouders geldt dat de school de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan hun kind. De school heeft dagelijks contact met de kinderen en vervult daarmee een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband heeft ten behoeve van de informatievoorziening naar o.a. ouders een eigen website ingericht: https://www.swv-vo2001.nl/ Op deze website staat een aparte button voor de ‘ouder’. Via deze ingang vinden ouders direct relevante informatie. Ook worden af en toe nieuwsbrieven uitgegeven speciaal voor ouders. Deze zijn ook te vinden op de website. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook. Op de website van het Ministerie van OCW: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs is voor ouders veel informatie te vinden op thema.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.